a/26l/ 《明史》(清)张廷玉 qq哪里可以领5元红包
二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名着 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 史部 > 正史 >

《明史》

·(清)张廷玉
卷一 本纪第一
卷二 本纪第二
卷三 本纪第三
卷四 本纪第四
卷五 本纪第五
卷六 本纪第六
卷七 本纪第七
卷八 本纪第八
卷九 本纪第九
卷十 本纪第十
卷十一 本纪第十一
卷十二 本纪第十二
卷十三 本纪第十三
卷十四 本纪第十四
卷十五 本纪第十五
卷十六 本纪第十六
卷十七 本纪第十七
卷十八 本纪第十八
卷十九 本纪第十九
卷二十 本纪第二十
卷二十一 本纪第二十一
卷二十二 本纪第二十二
卷二十三 本纪第二十三
卷二十四 本纪第二十四
卷二十五 志第一
卷二十六 志第二
卷二十七 志第三
卷二十八 志第四
卷二十九 志第五
卷三十 志第六
卷三十一 志第七
卷三十二 志第八
卷三十三 志第九
卷三十四 志第十
卷三十五 志第十一
卷三十六 志第十二
卷三十七 志第十三
卷三十八 志第十四
卷三十九 志第十五
卷四十 志第十六
卷四十一 志第十七
卷四十二 志第十八
卷四十三 志第十九
卷四十四 志第二十
卷四十五 志第二十一
卷四十六 志第二十二
卷四十七 志第二十三
卷四十八 志第二十四
卷四十九 志第二十五
卷五十 志第二十六
卷五十一 志第二十七
卷五十二 志第二十八
卷五十三 志第二十九
卷五十四 志第三十
卷五十五 志第三十一
卷五十六 志第三十二
卷五十七 志第三十三
卷五十八 志第三十四
卷五十九 志第三十五
卷六十 志第三十六
卷六十一 志第三十七
卷六十二 志第三十八
卷六十三 志第三十九
卷六十四 志第四十
卷六十五 志第四十一
卷六十六 志第四十二
卷六十七 志第四十三
卷六十八 志第四十四
卷六十九 志第四十五
卷七十 志第四十六
卷七十一 志第四十七
卷七十二 志第四十八
卷七十三 志第四十九
卷七十四 志第五十
卷七十五 志第五十一
卷七十六 志第五十二
卷七十七 志第五十三
卷七十八 志第五十四
卷七十九 志第五十五
卷八十 志第五十六
卷八十一 志第五十七
卷八十二 志第五十八
卷八十三 志第五十九
卷八十四 志第六十
卷八十五 志第六十一
卷八十六 志第六十二
卷八十七 志第六十三
卷八十八 志第六十四
卷八十九 志第六十五
卷九十 志第六十六
卷九十一 志第六十七
卷九十二 志第六十八
卷九十三 志第六十九
卷九十四 志第七十
卷九十五 志第七十一
卷九十六 志第七十二
卷九十七 志第七十三
卷九十八 志第七十四
卷九十九 志第七十五
卷一百 表第一
卷一百一 表第二
卷一百二 表第三
卷一百三 表第四
卷一百四 表第五
卷一百五 表第六
卷一百六 表第七
卷一百七 表第八
卷一百八 表第九
卷一百九 表第十
卷一百十 表第十一
卷一百十一 表第十二
卷一百十二 表第十三
卷一百十三 列传第一
卷一百十四 列传第二
卷一百十五 列传第三
卷一百十六 列传第四
卷一百十七 列传第五
卷一百十八 列传第六
卷一百十九 列传第七
卷一百二十 列传第八
卷一百二十一 列传第九
卷一百二十二 列传第十
卷一百二十三 列传第十一
卷一百二十四 列传第十二
卷一百二十五 列传第十三
卷一百二十六 列传第十四
卷一百二十七 列传第十五
卷一百二十八 列传第十六
卷一百二十九 列传第十七
卷一百三十 列传第十八
卷一百三十一 列传第十九
卷一百三十二 列传第二十
卷一百三十三 列传第二十一
卷一百三十四 列传第二十二
卷一百三十五 列传第二十三
卷一百三十六 列传第二十四
卷一百三十七 列传第二十五
卷一百三十八 列传第二十六
卷一百三十九 列传第二十七
卷一百四十 列传第二十八
卷一百四十一 列传第二十九
卷一百四十二 列传第三十
卷一百四十三 列传第三十一
卷一百四十四 列传第三十二
卷一百四十五 列传第三十三
卷一百四十六 列传第三十四
卷一百四十七 列传第三十五
卷一百四十八 列传第三十六
卷一百四十九 列传第三十七
卷一百五十 列传第三十八
卷一百五十一 列传第三十九
卷一百五十二 列传第四十
卷一百五十三 列传第四十一
卷一百五十四 列传第四十二
卷一百五十五 列传第四十三
卷一百五十六 列传第四十四
卷一百五十七 列传第四十五
卷一百五十八 列传第四十六
卷一百五十九 列传第四十七
卷一百六十 列传第四十八
卷一百六十一 列传第四十九
卷一百六十二 列传第五十
卷一百六十三 列传第五十一
卷一百六十四 列传第五十二
卷一百六十五 列传第五十三
卷一百六十六 列传第五十四
卷一百六十七 列传第五十五
卷一百六十八 列传第五十六
卷一百六十九 列传第五十七
卷一百七十 列传第五十八
卷一百七十一 列传第五十九
卷一百七十二 列传第六十
卷一百七十三 列传第六十一
卷一百七十四 列传第六十二
卷一百七十五 列传第六十三
卷一百七十六 列传第六十四
卷一百七十七 列传第六十五
卷一百七十八 列传第六十六
卷一百七十九 列传第六十七
卷一百八十 列传第六十八
卷一百八十一 列传第六十九
卷一百八十二 列传第七十
卷一百八十三 列传第七十一
卷一百八十四 列传第七十二
卷一百八十五 列传第七十三
卷一百八十六 列传第七十四
卷一百八十七 列传第七十五
卷一百八十八 列传第七十六
卷一百八十九 列传第七十七
卷一百九十 列传第七十八
卷一百九十一 列传第七十九
卷一百九十二 列传第八十
卷一百九十三 列传第八十一
卷一百九十四 列传第八十二
卷一百九十五 列传第八十三
卷一百九十六 列传第八十四
卷一百九十七 列传第八十五
卷一百九十八 列传第八十六
卷一百九十九 列传第八十七
卷二百 列传第八十八
卷二百一 列传第八十九
卷二百二 列传第九十
卷二百三 列传第九十一
卷二百四 列传第九十二
卷二百五 列传第九十三
卷二百六 列传第九十四
卷二百七 列传第九十五
卷二百八 列传第九十六
卷二百九 列传第九十七
卷二百十 列传第九十八
卷二百十一 列传第九十九
卷二百十二 列传第一百
卷二百十三 列传第一百一
卷二百十四 列传第一百二
卷二百十五 列传第一百三
卷二百十六 列传第一百四
卷二百十七 列传第一百五
卷二百十八 列传第一百六
卷二百十九 列传第一百七
卷二百二十 列传第一百八
卷二百二十一 列传第一百九
卷二百二十二 列传第一百十
卷二百二十三 列传第一百十一
卷二百二十四 列传第一百十二
卷二百二十五 列传第一百十三
卷二百二十六 列传第一百十四
卷二百二十七 列传第一百十五
卷二百二十八 列传第一百十六
卷二百二十九 列传第一百十七
卷二百三十 列传第一百十八
卷二百三十一 列传第一百十九
卷二百三十二 列传第一百二十
卷二百三十三 列传第一百二十一
卷二百三十四 列传第一百二十二
卷二百三十五 列传第一百二十三
卷二百三十六 列传第一百二十四
卷二百三十七 列传第一百二十五
卷二百三十八 列传一百二十六
卷二百三十九 列传第一百二十七
卷二百四十 列传第一百二十八
卷二百四十一 列传第一百二十九
卷二百四十二 列传第一百三十
卷二百四十三 列传第一百三十一
卷二百四十四 列传第一百三十二
卷二百四十五 列传第一百三十三
卷二百四十六 列传第一百三十四
卷二百四十七 列传第一百三十五
卷二百四十八 列传第一百三十六
卷二百四十九 列传第一百三十七
卷二百五十 列传第一百三十八
卷二百五十一 列传第一百三十九
卷二百五十二 列传第一百四十
卷二百五十三 列传第一百四十一
卷二百五十四 列传第一百四十二
卷二百五十五 列传第一百四十三
卷二百五十六 列传第一百四十四
卷二百五十七 列传第一百四十五
卷二百五十八 列传第一百四十六
卷二百五十九 列传第一百四十七
卷二百六十 列传第一百四十八
卷二百六十一 列传一百四十九
卷二百六十二 列传第一百五十
卷二百六十三 列传第一百五十一
卷二百六十四 列传第一百五十二
卷二百六十五 列传第一百五十三
卷二百六十六 列传第一百五十四
卷二百六十七 列传第一百五十五
卷二百六十八 列传第一百五十六
卷二百六十九 列传第一百五十七
卷二百七十 列传第一百五十八
卷二百七十一 列传第一百五十九
卷二百七十二 列传第一百六十
卷二百七十三 列传第一百六十一
卷二百七十四 列传第一百六十二
卷二百七十五 列传第一百六十三
卷二百七十六 列传第一百六十四
卷二百七十七 列传第一百六十五
卷二百七十八 列传第一百六十六
卷二百七十九 列传第一百六十七
卷二百八十 列传第一百六十八
卷二百八十一 列传第一百六十九
卷二百八十二 列传第一百七十
卷二百八十三 列传第一百七十一
卷二百八十四 列传第一百七十二
卷二百八十五 列传第一百七十三
卷二百八十六 列传第一百七十四
卷二百八十七 列传第一百七十五
卷二百八十八 列传第一百七十六
卷二百八十九 列传第一百七十七
卷二百九十 列传第一百七十八
卷二百九十一 列传第一百七十九
卷二百九十二 列传第一百八十
卷二百九十三 列传第一百八十一
卷二百九十四 列传第一百八十二
卷二百九十五 列传第一百八十三
卷二百九十六 列传第一百八十四
卷二百九十七 列传第一百八十五
卷二百九十八 列传第一百八十六
卷二百九十九 列传第一百八十七
卷三百 列传第一百八十八
卷三百一 列传第一百八十九
卷三百二 列传第一百九十
卷三百三 列传第一百九十一
卷三百四 列传第一百九十二
卷三百五 列传第一百九十三
卷三百六 列传第一百九十四
卷三百七 列传第一百九十五
卷三百八 列传第一百九十六
卷三百九 列传第一百九十七
卷三百十 列传第一百九十八
卷三百十一 列传第一百九十九
卷三百十二 列传第二百
卷三百十三 列传第二百一
卷三百十四 列传第二百二
卷三百十五 列传第二百三
卷三百十六 列传第二百四
卷三百十七 列传第二百五
卷三百十八 列传第二百六
卷三百十九 列传第二百七
卷三百二十 列传第二百八
卷三百二十一 列传第二百九
卷三百二十二 列传第二百十
卷三百二十三 列传第二百十一
卷三百二十四 列传第二百十二
卷三百二十五 列传第二百十三
卷三百二十六 列传第二百十四
卷三百二十七 列传第二百十五
卷三百二十八 列传第二百十六
卷三百二十九 列传第二百十七
卷三百三十 列传第二百十八
卷三百三十一 列传第二百十七
卷三百三十二 列传第二百二十
附录 张廷玉上明史表


国学迷 疏兰仙馆诗集四卷续集六卷再续集四卷 曲石诗録十六卷附録二卷 双玉鉥斋金石图録一卷 眼科良方一卷 医宗必读十卷 [江西萍乡]萍北罗氏美公支谱□卷 赋六卷 痘疹诗赋二卷补遗一卷 半岩庐遗诗二卷 驳春秋名字解诂一卷 霍乱论(随息居重订霍乱论、重订霍乱论)四卷 尉山堂稿十四卷 神境记一卷 [康熙]萧山县志刊误三卷 [乾隆]青城县志十二卷 [浙江龙游]陇西董氏宗谱□卷 地丁原始一卷 春秋左传三十卷 [万历]续处州府志八卷 辟邪枕全歌五卷 刘眞诗一卷 大小宗通绎一卷 望虹楼遗着不分卷 春秋决事一卷 时务论一卷 妇科总括 [浙江绍兴]山阴天乐周氏宗谱八卷 回靑山房诗二卷、桐埜山人集一卷、稼雨轩近诗一卷、桐埜诗一卷 追述黔涂畧一卷 西俗杂志一卷 赐姓始末一卷 吴逆取亡录一卷 皇明理学名臣言行录二卷续一卷 新刊王氏脉经十卷 旧雨斋诗稿一卷 读礼说二卷 崇明县志十八卷 重订糓梁春秋经传古义疏十一卷释范一卷起起糓梁废疾一卷 濠梁知乐集四卷 三垣笔记三卷补遗三卷附识三卷补遗一卷 罗颖楼初稿一卷续稿二卷 词选不分卷 寄庐杂记四卷 敬孚文稿不分卷 古文渊鉴六十四卷 刘河间伤寒医鉴一卷 籀庄杂稿不分卷 橘潭诗藳一卷 履坦幽怀集二卷 鸾啸集十六卷 猎狐记一卷 四明山寨纪一卷 新选全本朝上莺歌记四卷九十八回 人谱补图 新刊姓源珠玑六卷 九江考一卷 周秦十一子评选 农书三卷蚕书一卷於潜令楼公进耕织二图诗一卷 文房四友除授集一卷 鹤林玉露十六卷补遗一卷 范晔与其後汉书_戴蕃豫着.pdf 文史通义_(清)章实斋着.pdf 文史通义_(清)章实斋着.pdf 文史通义_(清)章实斋着.pdf 文史通义_(清)章实斋着.pdf 文史通义_(清)章实斋着.pdf 文史通义_(清)章实斋着.pdf 近百年来上海政治经济史 (1842 - 1937)_郝塞 (Ernest O. Hauser) 原着,越裔译.pdf 西行书简_郑振铎着.pdf 河北省定兴县事情_卞乾孙编.pdf 西安事变_国民政府军事委员会别动总队部编.pdf 使德日记及其他二种_李凤苞撰.pdf 重订南社姓氏录_南社编.pdf 王同春开发河套记_顾颉刚着.pdf 在甘地先生左右_曾圣提着.pdf 蒙古世系谱.pdf 滑稽丛谈_张廷彦着.pdf 北平史蹟丛书_(明)张爵等着.pdf 旧闻零拾_邓之诚辑.pdf 旧闻零拾_邓之诚辑.pdf 金城集_高一涵撰.pdf 朱文公书牍_(宋)朱熹撰.pdf 吕东莱书牍_吕东莱撰.pdf 缔造共和名人事略_平江居士编辑.pdf 二十六史通俗演义1_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义2_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义3_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义 4_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义 5_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义 6_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义7_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义8_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义9_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义10_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义11_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义12_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义13_吕抚辑.pdf 二十六史通俗演义14_吕抚辑.pdf 台湾共进会_冈崎写真馆等撮影.pdf 谭组庵论诗书手札_谭吉光藏.pdf 绩谿胡商岩先生传_戴2D3F69谨撰.pdf 桂林丁岭界歼灭战前後纪实_叶长青编.pdf 慧琳一切经音义引用书索引1_释慧琳撰.pdf 慧琳一切经音义引用书索引2_释慧琳撰.pdf 音韵阐微 (五)5_圣祖敕纂.pdf 中国文法讲话_刘复撰.pdf 中国文法讲话_刘复撰.pdf 国语注音教学本_罗仁编.pdf 中国拼音文字的出路_林迭肯着.pdf 俄文文法中变格问题之硏究_杨间锺着.pdf 语言学原理_张世禄撰.pdf 国语注音符号_王鸿文主编.pdf 台湾省各县市一览_台湾省政府民政厅编.pdf 友信英文精选_张易编.pdf 日本论_戴季陶撰.pdf 国台字音对照录_台湾省国语推行委员会编.pdf 小学国语补充教材5_国语日报社编.pdf 小学国语补充教材6_国语日报社编.pdf 中国文学史新编_赵景深撰.pdf 汉语语法论_高明凯撰.pdf 通监学_张须撰.pdf 现代陈三五娘 五幕剧_吕诉上撰.pdf 定盦全集 十卷_(清)龚自珍撰.pdf 欧阳修全集 153余卷,冠年谱1卷1_(宋)欧阳修着.pdf 欧阳修全集 153余卷,冠年谱1卷2_(宋)欧阳修着.pdf 陆放翁全集 166卷1_(宋)陆游着.pdf 陆放翁全集 166卷2_(宋)陆游着.pdf 南北史表1_(清)周嘉猷撰.pdf 广注古文辞类纂 七十四卷1_(清)姚鼐辑,宋晶如,韦荣同注释.pdf 广注古文辞类纂 七十四卷2_(清)姚鼐辑,宋晶如,韦荣同注释.pdf 广注古文辞类纂 七十四卷3_(清)姚鼐辑,宋晶如,韦荣同注释.pdf 广注古文辞类纂 七十四卷4_(清)姚鼐辑,宋晶如,韦荣同注释.pdf 经史百家杂钞 26卷1_(清)曾国藩选辑,宋晶如,章荣同注释.pdf 经史百家杂钞 26卷2_(清)曾国藩选辑,宋晶如,章荣同注释.pdf 经史百家杂钞 26卷3_(清)曾国藩选辑,宋晶如,章荣同注释.pdf 经史百家杂钞 26卷4_(清)曾国藩选辑,宋晶如,章荣同注释.pdf 经史百家杂钞 26卷5_(清)曾国藩选辑,宋晶如,章荣同注释.pdf 经史百家杂钞 26卷6_(清)曾国藩选辑,宋晶如,章荣同注释.pdf 桃花扇 二卷1_(清)孔尚任撰.pdf 桃花扇 二卷2_(清)孔尚任撰.pdf 桃花扇 二卷3_(清)孔尚任撰.pdf 桃花扇 二卷4_(清)孔尚任撰.pdf 十二家评点李笠翁十种曲1_(清)李渔撰.pdf 十二家评点李笠翁十种曲2_(清)李渔撰.pdf 十二家评点李笠翁十种曲3_(清)李渔撰.pdf 十二家评点李笠翁十种曲4_(清)李渔撰.pdf 十二家评点李笠翁十种曲5_(清)李渔撰.pdf 十二家评点李笠翁十种曲6_(清)李渔撰.pdf 十二家评点李笠翁十种曲7_(清)李渔撰.pdf 十二家评点李笠翁十种曲8_(清)李渔撰.pdf 十二家评点李笠翁十种曲9_(清)李渔撰.pdf 十二家评点李笠翁十种曲10_(清)李渔撰.pdf 琵琶记 二卷1_(明)高明撰,(明)陈继儒评并音译.pdf 琵琶记 二卷2_(明)高明撰,(明)陈继儒评并音译.pdf 琵琶记 二卷3_(明)高明撰,(明)陈继儒评并音译.pdf 琵琶记 二卷4_(明)高明撰,(明)陈继儒评并音译.pdf 精选实用国语会话_南友国语研究会编, 何崔淑芬校订.pdf 飘_宓契尔Margaret Mitchell撰,唯明节译.pdf 中西交通史料汇篇1_张星烺撰.pdf 中西交通史料汇篇2_张星烺撰.pdf 中西交通史料汇篇3_张星烺撰.pdf 中西交通史料汇篇4_张星烺撰.pdf 中西交通史料汇篇5_张星烺撰.pdf 中西交通史料汇篇6_张星烺撰.pdf 呼江吸海楼诗_罗卓英撰.pdf 饮冰室合集1_梁启超撰.pdf 饮冰室合集2_梁启超撰.pdf 饮冰室合集3_梁启超撰.pdf 饮冰室合集4_梁启超撰.pdf 饮冰室合集5_梁启超撰.pdf 饮冰室合集6_梁启超撰.pdf 饮冰室合集7_梁启超撰.pdf 饮冰室合集8_梁启超撰.pdf 饮冰室合集9_梁启超撰.pdf 饮冰室合集10_梁启超撰.pdf 饮冰室合集11_梁启超撰.pdf 饮冰室合集12_梁启超撰.pdf 饮冰室合集13_梁启超撰.pdf 饮冰室合集14_梁启超撰.pdf 饮冰室合集15_梁启超撰.pdf
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright ? 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即删。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号