zidian/70F5.html 烵汉字「烵」的拼音 qq哪里可以领5元红包
二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名着 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

汉字:烵

烵汉字
拼音:zhuó
部首:火 四角码:94827 仓颉:ftpi
86五笔:oaqy 98五笔:oaqy 郑码:UORS
统一码:70F5 总笔画数:10 笔顺:4334122354

「烵」基本解释

● 烵  zhuó ㄓㄨㄛˊ
 ◎ 〔~烁〕草木花色鲜艳的样子。
【烵】在《汉语大词典》中的解释

「烵」?在工具书中的解释

工具书 影印版 备注 文字版
汉语大字典 第2356页 第5字 第4卷
中华字海 第952页  第44字
汉语大词典 第9662页 第7卷 60 文字版
现代汉语词典 --
新华字典 --
字 源 --
中华大字典 第919页  第5字
康熙字典 (内府) 第1604页 第6字 文字版
康熙字典 (同文) 第671页 第17字 文字版
康熙字典 (标点) 第621页 第17字
异体字 详情
说文解字注 --
说文解字 (陈刻本) --
说文解字 (孙刻本) --
说文解字 (日藏本) --
说文解字 (汲古阁) --
说文系传 --
说文解字句读 --
说文解字义证 --
说文解字今释 --
汉字源流字典 --
王力古汉语字典 --
故训汇纂 --
经籍籑诂 --
古文字诂林 --
说文解字诂林 --

下载《汉字宝典》离线查询,支持部件查字和反查,反查就是根据解释查字。完美显示所有汉字,无乱码。
浏览器滚动条滚动到底,即可显示剩下的工具书。


国学迷 埤雅二十卷 安庆乞师日记(清咸丰十一年) 鄦斋丛书二十种 四库书目略三十卷 双藤书屋诗集十二卷试帖诗二卷附一卷 官场现形记六十卷 [光绪]续修庐州府志一百卷首一卷末一卷 新编东洋史教科书七卷 牧庵集三十六卷附录 大清同治十年岁次辛未航海通书一卷同治十一年岁次壬申航海通书一卷 人海记二卷 世说新语补四卷 蚓邃斋兰谱不分卷 所知录二卷 读史大畧六十卷首一卷 钦定古今储贰全监六卷 潜研堂文集五十卷 两汉纪六十卷 文献通考详节二十四卷 [光绪]淮安府志四十卷首一卷 说文辨字正俗八卷 资政院会奏改订资政院院章摺 三省入藏程站纪不分卷 致用精舍讲语记略十六卷 再生缘全传二十卷 潜园总集十七种六百七十卷 困学纪闻二十卷 广雅疏证十卷博雅音十卷 李太白文集三十卷 金史详校十卷 乐天园山池记一卷 国朝苏州长元吴三邑科第谱四卷 蜃中楼传奇二卷三十出 书经六卷 [江苏丹阳]尹氏家乘十四卷 九朝野记四卷 [宣统]临安县志八卷首一卷末一卷 童蒙必读书 钦定四库全书简明目录二十卷 桐城吴先生全书 醉迷斋稿不分卷 宝纶堂集十二卷 学部奏咨辑要不分卷 学看银洋捷径不分卷 御选唐宋文醇五十八卷 绘图第八才子书白圭志四卷首一卷十六回 满洲名臣传四十八卷汉名臣传三十二卷 永嘉四灵诗存四卷 十八家诗钞二十八卷 蚕桑简明辑说一卷 嶢山集四卷补刻一卷 列国变通兴盛记 皇朝五经汇解二百七十卷 苏文忠公诗编注集成四十六卷集成总案四十五卷诸家杂缀酌存一卷苏海识余四卷牋诗图一卷 梅花梦二卷 新刊道书全集 [咸丰]兴宁县志十二卷首一卷 禹贡川泽考二卷 尚书大传补注七卷 守山阁丛书 刘申叔先生遗书·羣经大义相通论_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·毛诗词例举要_刘申叔先生遗书·毛诗词例举要略本_刘申叔先生遗书·荀子词例举要_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·古书疑义举例补_刘申叔先生遗书·小学发微补_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·尔雅虫名今释_刘申叔先生遗书·理学字义通释_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·国学发微_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·周末学术史序_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·两汉学术发微论_刘申叔先生遗书·汉宋学术异同论_刘申叔先生遗书·南北学派不同论_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·中国民约精义_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·中国民族志_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·攘书_刘申叔先生遗书·古政原论_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·古政原始论_刘申叔先生遗书·古历管窥_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·文说_刘申叔先生遗书·论文杂记_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·周书补正_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·周书补正_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·周书补正_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·管子斠补_刘申叔先生遗书·晏子春秋斠补定本_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·晏子春秋校补_刘申叔先生遗书·晏子春秋补释_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·老子斠补_刘申叔先生遗书·荘子斠补_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·墨子拾补_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·荀子斠补_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·荀子补释_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·贾子新书斠补_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·春秋繁露斠补_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·掦子法言校补_刘申叔先生遗书·法言补释_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·白虎通义斠补_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·白虎通义定本_刘申叔先生遗书·白虎通义源流考_刘申叔先生遗书·白虎通德论补释_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·楚辞考异_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·周书王会篇补释_刘申叔先生遗书·穆天子传补释_刘申叔先生遗书·韩非子斠补_刘申叔先生遗书·琴操补释_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦外集_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·左盦诗录_刘申叔先生遗书·左盦词录_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·读书隋笔_刘申叔先生遗书·读书续笔_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·伦理教科书_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·伦理教科书_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·经学教科书_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·中国文学教科书_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·中国文学教科书_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·中国历史教科书_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·中国历史教科书_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·中国历史教科书_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·中国地理教科书_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·中国地理教科书_刘师培.djvu 刘申叔先生遗书·中国中古文学史讲义_刘师培.djvu 寄寄山房丛钞(第一册)_张翼廷撰.djvu 寄寄山房丛钞(第二册)_张翼廷撰.djvu 寄寄山房丛钞(第三册)_张翼廷撰.djvu 寄寄山房丛钞(第四册)_张翼廷撰.djvu 寄寄山房丛钞(第五册)_张翼廷撰.djvu 寄寄山房丛钞(第六册)_张翼廷撰.djvu 寄寄山房丛钞(第七册)_张翼廷撰.djvu 寄寄山房丛钞(第八册)_张翼廷撰.djvu 寄寄山房切音指南_张翼廷撰.djvu 寄寄山房塞愚诗话_张翼廷撰.djvu 寄寄山房丛钞续集_张翼廷撰.djvu 寄寄山房丛钞又集_张翼廷撰.djvu 寄寄山房公牍录遗_张翼廷撰.djvu 寄寄山房鼠疫杂志_张翼廷撰.djvu 庸庵遗集(第一册)_张翼廷撰.djvu 庸庵遗集(第二册)_张翼廷撰.djvu 晨风庐丛刊·晚菘斋遗箸_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·敝帚集_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·西溪秋雪庵志_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·莫干山志_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·莫干山志_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·莫干山志_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·莫干山志_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·之江涛声_晨风庐丛刊·东华尘梦_晨风庐丛刊·海岸梵音_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·天目游记_晨风庐丛刊·旬日纪游_晨风庐丛刊·汤山修禊日记_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·浔溪文徵_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·浔溪文徵_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·浔溪文徵_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·浔溪文徵_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·浔溪文徵_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·浔溪文徵_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·壬癸消寒集_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·甲乙消寒集_周庆云、缪荃孙、吴昌硕等撰.djvu 晨风庐丛刊·晨风庐唱和诗存_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·晨风庐唱和诗存_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·晨风庐唱和诗存_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·晨风庐唱和诗续集_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·浔溪文徵_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·浔溪文徵_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·晨风庐唱和诗续集_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·浔溪文徵_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·浔溪文徵_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊· 淞滨吟社集_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·淞滨吟社集_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·经塔题咏_晨风庐丛刊·灵夆贝叶经题咏_周庆云撰.djvu 晨风庐丛刊·百和香集_周庆云撰.djvu 金陵丛书(甲集)·晚书订疑_金陵丛书·春秋识小录_翁长森 蒋国榜.djvu 金陵丛书(甲集)·补後汉书艺文志_翁长森 蒋国榜.djvu 金陵丛书(甲集)·补後汉书艺文志_翁长森 蒋国榜.djvu 金陵丛书(甲集)·老子翼_翁长森 蒋国榜.djvu 金陵丛书(甲集)·庄子翼_翁长森 蒋国榜.djvu 金陵丛书(甲集)·庄子翼_翁长森 蒋国榜.djvu 金陵丛书(甲集)·顾华玉集_翁长森 蒋国榜.djvu 金陵丛书(甲集)·顾华玉集_翁长森 蒋国榜.djvu 金陵丛书(乙集)·论语说_金陵丛书(乙集)·春秋本义_翁长森 蒋国榜.djvu
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright ? 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即删。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号